Institut regenerace

Zákon o ochraně osobních údajů

 


Zásady ochrany osobních údajů


Vaše údaje jsou v bezpečí

Jak pracujeme s osobními údaji, proč a jak je zpracováváme.Co jsou osobní údaje


Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje tedy spaadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2016 Sb., o ochraně osobních údajů ("zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR“).Co je zpracování osobních údajů


Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromaždování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, , výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.


Komu udělujete svůj souhlas


Institut regenerace, s.r.o., sídlo Jablonecká 71, Praha 9, 19000, IČO: 06531182, právnická osoba pořádající kurzy tance a jiné taneční akce.Jaké osobní údaje zpracováváme


1. Osobní údaje zákazníků Institutu regenerace, s.r.o. za účelem naplnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucích v rozsahu:

- jméno, příjmení, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje, IČO, DIČ

- tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a povinností daných zákonem


2. Osobní údaje poskytnuté při registraci osob, které se registrují na kurz, seminář, jinou taneční akci či projevili zájem o odběr e-mailů, informací o připravovaných a proběhlých tanečních akcích.

- jméno, příjmení, email, telefonní číslo

- souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, nebo přímo na emailu: najya@institutregenerace.cz

- tyto údaje zpracováváme po dobu provozování webových stránek www.institutregenerace.czVaše práva


Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.


Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, kompletní výmaz těchto údajů.Zabezpečení dat


S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech.Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny


Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona.

Osobní údaje předáváme pouze lektorům, kteří s námi spolupracují externě. Jde vždy o osobní údaje klientek, které navštěvují aktuální kurz s tímto lektorem. Lektor je zpracovává pouze v souladu s naším pověřením a pokyny.

K údajům mají přístup naši spolupracovníci (uživatelská podpora).Závěrečná ustanovení


Registrací na webové stránky vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměna se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučena a informována.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.


Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout a uložit v elektronické podobě.


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace